ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda yer alan Taraflar arasında internet ortamında veya tesis alanında üyelik tarihinde imzalanmıştır. Crossfit Boran ve Üye, bundan sonra ayrı ayrı birer “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

A. Küçükyalı Vergi Dairesine kayıtlı, 46519263758 vergi kimlik numaralı, Altayçeşme Mah. Hikmet Sokak No:8/1 Maltepe/İstanbul adresinde mukim Ateş Çağlar Boran. (Bundan böyle “Crossfit Boran” veya “Şirket” olarak anılacaktır.)

B. Crossfit Boran’dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, www.crossfitboran.com internet sitesi (“Site”) veya fiziki olarak tesisde üyelik formunu eksiksiz doldurarak üyeliği kabul edilen kişi. (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu, Üye’nin üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, Crossfit Boran üyesi olması akabinde, Crossfit Boran tarafından Üye’ye sunulacak ürün/mal/hizmetlerin şartlarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. ÜYELİĞE KABUL VE ONAY ŞARTLARI

3.1. Üye, sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, alandaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.2. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte aşağıda yazılı şartları eksiksiz olarak taşıdığını kabul etmiş sayılır. Ancak Crossfit Boran, münhasıran ve tek taraflı olarak üyeliğe kabul edip etmeme yetkisine sahip olup Üye’nin işbu şartların tamamını taşıması tek başına üyeliğin onaylandığı anlamına gelmemektedir.

  • Sabıka kaydı bulunmayan ve herhangi bir suç işlememiş kişi Üye olabilir. Crossfit Boran’ın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.
  • 15 yaşından küçük kişiler Üye olarak kabul edilmeyecektir. Üye’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde Crossfit Boran, üyeliği derhal fesih hakkını haizdir. Üye’nin 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisinin imzasının gerekli olduğu hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.
  • Crossfit Boran tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır. Üye tarafından beyan edilen bu bilgilerden herhangi birinin gerçeğe aykırı veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda, Crossfit Boran, Sözleşme’yi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında Crossfit Boran tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak vermeyi kabul etmekte olup bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Crossfit Boran’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

4.3. Üye, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir.

4.4. Üye; üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında Crossfit Boran tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor ve benzeri hususları derhal temin ederek Crossfit Boran’a ibraz edecektir.

4.5. Üye; Crossfit Boran bünyesindeki tüm ekipmanları sadece eğitmen gözetiminde ve denetiminde kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup ekipmana, Şirket’e, çalışanlarına, diğer Üye’lere ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.6. Üye; Crossfit Boran’ın hizmetlerinden faydalandığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir kayıp, fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Crossfit Boran’in, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, eğitmenlerinin hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını ve her ne ad altında olursa olsun hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye, ders ve/veya seanslara katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının verdiği tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Crossfit Boran’ın sorumlu tutulamayacağı hususunda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.8. Üye; ders ve/veya seanslara tam katılımı için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını, katılımını engelleyecek hastalık, sağlık durumu ya da yaralanmaların bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, tesis içinde bulunan ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin olarak;

(i) ilk defa tesise giriyorsa, tesiste bulunan eğitmenlerden ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim almadan cihaz ve ekipmanları kullanmayacağını;
(ii) kendi bedeni limitleri üstünde ekipman ve cihazları kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.10. Üye, hiçbir bedel talep etmeksizin, Crossfit Boran tarafından tanıtım, reklam amacı ile ve internet ortamında ve sair mecralarda kullanılmak üzere kendisinin çekilen görüntüsünün/videosunun kullanılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Üye, antrenman alanında ve/veya alan ile sınırlı olmaksızın Crossfit Boran’ın hizmetini sunması esnasında, kavga edemez, kaba-argo konuşamaz, şiddet uygulayamaz, dolaylı dahi olsa şiddet içerikli herhangi bir eylemin içerisinde olamaz. Böyle bir davranışta bulunan Üye’nin üyeliği, herhangi bir sebep göstermeksizin derhal feshedilebilir.

4.12. İklim koşullarındaki ani değişiklikler, yangın, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal, büyük toplumsal hareketler, terör, askeri,sivil darbe ya da darbe kalkışması, hükümetin, resmi kurumların, belediyenin ya da mülk sahibinin müdahalesi, kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik koşulları ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde Crossfit Boran, mücbir sebep ortadan kalkana kadar hizmetini erteleme hakkına sahiptir.

 

5. SEANSLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

5.1. Üye, salon kullanımı için mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırması gerektiğini kabul eder.

5.2. Üye, bireysel antrenman programları için ‘Open Gym’ olarak berlitilen grup saatleri tercih etmelidir. WOD olarak belirtilen grup seansları esnasında alanda bireysel antrenman yapmak yasaktır.

5.3. Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

5.4. Üye, denge gibi fiziksel kabiliyeti etkileyebilecek alkol veya ilaçların (reçeteli ilaçlar dahil) etkisi altında Spor alanına gelmemeli ve derslere/seanslara katılmamalıdır.

5.5. Crossfit Boran, eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Crossfit Boran, herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında Üye’ye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir.

5.6. Sağlık ile ilgili bir problemi olan ve/veya olduğunu hisseden Üye, ders ve/veya seansa başlamadan önce eğitmen ile görüşmelidir.

5.7. Eğitmen, diğer Üyeleri rahatsız eden herhangi bir Üye’yi spor alanından çıkartabilir.

5.8. Ders ve/veya seans sırasında kullanılan ekipmanların bittikten sonra Üye tarafından tekrar yerine konulması gerekir.

5.9. Crossfit Boran, ders ve/veya seanstan önce yapacağı bir bildirim veya duyuru ile gün ve program/ders değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 

6. ANTRENMAN ALANI KULLANIM KOŞULLARI

6.1. Üye, Crossfit Boran’in, alan içinde veya yakınında kaybolan, çalınan veya hasar gören eşyalardan dolayı sorumluluk veya yükümlük altında olmayacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Üye, ayakkabılarını ve kişisel eşyalarını soyunma odalarındaki dolaplarda bırakmalıdır. Antrenman çalışma alanları içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi veya bırakılması yasaktır. Bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Crossfit Boran sorumlu tutulamaz.

6.3. Üye, antrenman alanında kullanım için temiz spor ayakkabı getirmelidir.

6.4. Antrenman alanında ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle ya da uyuşturucu madde ile veya etkisi altında girilmesi kesinlikle yasaktır.

6.5. Antrenman alanı içerisinde ve etrafında sigara, alkol veya uyuşturucu kullanılması kesinlikle yasaktır.

6.6. Antrenman çalışma alanlarında cep telefonu ile yüksek sesle konuşmak yasaktır.

 

7. SOYUNMA ODASI KULLANIM KOŞULLARI

7.1. Üye, soyunma odalarının ve özel kullanım alanlarının mahremiyeti gereği Crossfit Boran’ın bu alanlarda kamera bulunduramayacak olması nedeniyle, mezkur alanlarda değerli ve özel eşya bırakılmamasından, bu alanlarda bırakılan değerli ve özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. Üye’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Crossfit Boran sorumlu tutulamaz.

7.2. Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üye’nin tek dolap kullanım hakkı vardır. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır.

7.3. Üye, soyunma odasını kullanırken, Crossfit Boran’dan yazılı olarak izin almadıkça herhangi bir araç-gereçle, sesli ve/veya sessiz görüntü ve/veya kayıt alamaz.

7.4. Üye, soyunma odasını kullanırken diğer Üye’lere karşı özen ve saygı göstermekle; diğer Üye’leri rahatsız etmemekle yükümlüdür.

 

8. REZERVASYON KURALLARI

8.1. Üye, hizmetler için yapacağı rezervasyonları, iptalleri ve/veya değişiklikleri, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde yer alan ve Site’de yayımlanan İptal ve Değişiklik Politikası’na uygun olarak gerçekleştirmelidir. Hizmetler için rezervasyon iptal ve/veya değişiklik konusunda desteğe ihtiyacı olursa, Crossfit Boran’ın çalışma saatleri içerisinde, Crossfit Boran yetkilileri ile irtibat kurarak destek alabilir.

8.2. Rezervasyon öncesi tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.

 

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda yer alan Taraflar arasında internet ortamında veya tesis alanında üyelik tarihinde imzalanmıştır. Crossfit Boran ve Üye, bundan sonra ayrı ayrı birer “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

A. Küçükyalı Vergi Dairesine kayıtlı, 46519263758 vergi kimlik numaralı, Altayçeşme Mah. Hikmet Sokak No:8/1 Maltepe/İstanbul adresinde mukim Ateş Çağlar Boran. (Bundan böyle “Crossfit Boran” veya “Şirket” olarak anılacaktır.)

B. Crossfit Boran’dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, www.crossfitboran.com internet sitesi (“Site”) veya fiziki olarak tesisde üyelik formunu eksiksiz doldurarak üyeliği kabul edilen kişi. (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu, Üye’nin üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, Crossfit Boran üyesi olması akabinde, Crossfit Boran tarafından Üye’ye sunulacak ürün/mal/hizmetlerin şartlarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. ÜYELİĞE KABUL VE ONAY ŞARTLARI

3.1. Üye, sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, alandaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.2. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte aşağıda yazılı şartları eksiksiz olarak taşıdığını kabul etmiş sayılır. Ancak Crossfit Boran, münhasıran ve tek taraflı olarak üyeliğe kabul edip etmeme yetkisine sahip olup Üye’nin işbu şartların tamamını taşıması tek başına üyeliğin onaylandığı anlamına gelmemektedir.

  • Sabıka kaydı bulunmayan ve herhangi bir suç işlememiş kişi Üye olabilir. Crossfit Boran’ın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.
  • 15 yaşından küçük kişiler Üye olarak kabul edilmeyecektir. Üye’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde Crossfit Boran, üyeliği derhal fesih hakkını haizdir. Üye’nin 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisinin imzasının gerekli olduğu hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.
  • Crossfit Boran tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır. Üye tarafından beyan edilen bu bilgilerden herhangi birinin gerçeğe aykırı veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda, Crossfit Boran, Sözleşme’yi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında Crossfit Boran tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak vermeyi kabul etmekte olup bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Crossfit Boran’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

4.3. Üye, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir.

4.4. Üye; üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında Crossfit Boran tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor ve benzeri hususları derhal temin ederek Crossfit Boran’a ibraz edecektir.

4.5. Üye; Crossfit Boran bünyesindeki tüm ekipmanları sadece eğitmen gözetiminde ve denetiminde kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup ekipmana, Şirket’e, çalışanlarına, diğer Üye’lere ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.6. Üye; Crossfit Boran’ın hizmetlerinden faydalandığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir kayıp, fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Crossfit Boran’in, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, eğitmenlerinin hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını ve her ne ad altında olursa olsun hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye, ders ve/veya seanslara katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının verdiği tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Crossfit Boran’ın sorumlu tutulamayacağı hususunda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.8. Üye; ders ve/veya seanslara tam katılımı için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını, katılımını engelleyecek hastalık, sağlık durumu ya da yaralanmaların bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, tesis içinde bulunan ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin olarak;

(i) ilk defa tesise giriyorsa, tesiste bulunan eğitmenlerden ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim almadan cihaz ve ekipmanları kullanmayacağını;
(ii) kendi bedeni limitleri üstünde ekipman ve cihazları kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.10. Üye, hiçbir bedel talep etmeksizin, Crossfit Boran tarafından tanıtım, reklam amacı ile ve internet ortamında ve sair mecralarda kullanılmak üzere kendisinin çekilen görüntüsünün/videosunun kullanılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Üye, antrenman alanında ve/veya alan ile sınırlı olmaksızın Crossfit Boran’ın hizmetini sunması esnasında, kavga edemez, kaba-argo konuşamaz, şiddet uygulayamaz, dolaylı dahi olsa şiddet içerikli herhangi bir eylemin içerisinde olamaz. Böyle bir davranışta bulunan Üye’nin üyeliği, herhangi bir sebep göstermeksizin derhal feshedilebilir.

4.12. İklim koşullarındaki ani değişiklikler, yangın, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal, büyük toplumsal hareketler, terör, askeri,sivil darbe ya da darbe kalkışması, hükümetin, resmi kurumların, belediyenin ya da mülk sahibinin müdahalesi, kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik koşulları ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde Crossfit Boran, mücbir sebep ortadan kalkana kadar hizmetini erteleme hakkına sahiptir.

 

5. SEANSLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

5.1. Üye, salon kullanımı için mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırması gerektiğini kabul eder.

5.2. Üye, bireysel antrenman programları için ‘Open Gym’ olarak berlitilen grup saatleri tercih etmelidir. WOD olarak belirtilen grup seansları esnasında alanda bireysel antrenman yapmak yasaktır.

5.3. Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

5.4. Üye, denge gibi fiziksel kabiliyeti etkileyebilecek alkol veya ilaçların (reçeteli ilaçlar dahil) etkisi altında Spor alanına gelmemeli ve derslere/seanslara katılmamalıdır.

5.5. Crossfit Boran, eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Crossfit Boran, herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında Üye’ye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir.

5.6. Sağlık ile ilgili bir problemi olan ve/veya olduğunu hisseden Üye, ders ve/veya seansa başlamadan önce eğitmen ile görüşmelidir.

5.7. Eğitmen, diğer Üyeleri rahatsız eden herhangi bir Üye’yi spor alanından çıkartabilir.

5.8. Ders ve/veya seans sırasında kullanılan ekipmanların bittikten sonra Üye tarafından tekrar yerine konulması gerekir.

5.9. Crossfit Boran, ders ve/veya seanstan önce yapacağı bir bildirim veya duyuru ile gün ve program/ders değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 

6. ANTRENMAN ALANI KULLANIM KOŞULLARI

6.1. Üye, Crossfit Boran’in, alan içinde veya yakınında kaybolan, çalınan veya hasar gören eşyalardan dolayı sorumluluk veya yükümlük altında olmayacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Üye, ayakkabılarını ve kişisel eşyalarını soyunma odalarındaki dolaplarda bırakmalıdır. Antrenman çalışma alanları içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi veya bırakılması yasaktır. Bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Crossfit Boran sorumlu tutulamaz.

6.3. Üye, antrenman alanında kullanım için temiz spor ayakkabı getirmelidir.

6.4. Antrenman alanında ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle ya da uyuşturucu madde ile veya etkisi altında girilmesi kesinlikle yasaktır.

6.5. Antrenman alanı içerisinde ve etrafında sigara, alkol veya uyuşturucu kullanılması kesinlikle yasaktır.

6.6. Antrenman çalışma alanlarında cep telefonu ile yüksek sesle konuşmak yasaktır.

 

7. SOYUNMA ODASI KULLANIM KOŞULLARI

7.1. Üye, soyunma odalarının ve özel kullanım alanlarının mahremiyeti gereği Crossfit Boran’ın bu alanlarda kamera bulunduramayacak olması nedeniyle, mezkur alanlarda değerli ve özel eşya bırakılmamasından, bu alanlarda bırakılan değerli ve özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. Üye’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Crossfit Boran sorumlu tutulamaz.

7.2. Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üye’nin tek dolap kullanım hakkı vardır. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır.

7.3. Üye, soyunma odasını kullanırken, Crossfit Boran’dan yazılı olarak izin almadıkça herhangi bir araç-gereçle, sesli ve/veya sessiz görüntü ve/veya kayıt alamaz.

7.4. Üye, soyunma odasını kullanırken diğer Üye’lere karşı özen ve saygı göstermekle; diğer Üye’leri rahatsız etmemekle yükümlüdür.

 

8. REZERVASYON KURALLARI

8.1. Üye, hizmetler için yapacağı rezervasyonları, iptalleri ve/veya değişiklikleri, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde yer alan ve Site’de yayımlanan İptal ve Değişiklik Politikası’na uygun olarak gerçekleştirmelidir. Hizmetler için rezervasyon iptal ve/veya değişiklik konusunda desteğe ihtiyacı olursa, Crossfit Boran’ın çalışma saatleri içerisinde, Crossfit Boran yetkilileri ile irtibat kurarak destek alabilir.

8.2. Rezervasyon öncesi tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.

 

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda yer alan Taraflar arasında internet ortamında veya tesis alanında üyelik tarihinde imzalanmıştır. Crossfit Boran ve Üye, bundan sonra ayrı ayrı birer “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

A. Küçükyalı Vergi Dairesine kayıtlı, 46519263758 vergi kimlik numaralı, Altayçeşme Mah. Hikmet Sokak No:8/1 Maltepe/İstanbul adresinde mukim Ateş Çağlar Boran. (Bundan böyle “Crossfit Boran” veya “Şirket” olarak anılacaktır.)

B. Crossfit Boran’dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, www.crossfitboran.com internet sitesi (“Site”) veya fiziki olarak tesisde üyelik formunu eksiksiz doldurarak üyeliği kabul edilen kişi. (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu, Üye’nin üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, Crossfit Boran üyesi olması akabinde, Crossfit Boran tarafından Üye’ye sunulacak ürün/mal/hizmetlerin şartlarının ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. ÜYELİĞE KABUL VE ONAY ŞARTLARI

3.1. Üye, sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, alandaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.2. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte aşağıda yazılı şartları eksiksiz olarak taşıdığını kabul etmiş sayılır. Ancak Crossfit Boran, münhasıran ve tek taraflı olarak üyeliğe kabul edip etmeme yetkisine sahip olup Üye’nin işbu şartların tamamını taşıması tek başına üyeliğin onaylandığı anlamına gelmemektedir.

  • Sabıka kaydı bulunmayan ve herhangi bir suç işlememiş kişi Üye olabilir. Crossfit Boran’ın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.
  • 15 yaşından küçük kişiler Üye olarak kabul edilmeyecektir. Üye’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde Crossfit Boran, üyeliği derhal fesih hakkını haizdir. Üye’nin 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisinin imzasının gerekli olduğu hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.
  • Crossfit Boran tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır. Üye tarafından beyan edilen bu bilgilerden herhangi birinin gerçeğe aykırı veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda, Crossfit Boran, Sözleşme’yi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında Crossfit Boran tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak vermeyi kabul etmekte olup bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Crossfit Boran’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

4.3. Üye, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir.

4.4. Üye; üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında Crossfit Boran tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor ve benzeri hususları derhal temin ederek Crossfit Boran’a ibraz edecektir.

4.5. Üye; Crossfit Boran bünyesindeki tüm ekipmanları sadece eğitmen gözetiminde ve denetiminde kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup ekipmana, Şirket’e, çalışanlarına, diğer Üye’lere ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.6. Üye; Crossfit Boran’ın hizmetlerinden faydalandığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir kayıp, fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Crossfit Boran’in, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, eğitmenlerinin hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını ve her ne ad altında olursa olsun hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye, ders ve/veya seanslara katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının verdiği tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Crossfit Boran’ın sorumlu tutulamayacağı hususunda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.8. Üye; ders ve/veya seanslara tam katılımı için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını, katılımını engelleyecek hastalık, sağlık durumu ya da yaralanmaların bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, tesis içinde bulunan ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin olarak;

(i) ilk defa tesise giriyorsa, tesiste bulunan eğitmenlerden ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim almadan cihaz ve ekipmanları kullanmayacağını;
(ii) kendi bedeni limitleri üstünde ekipman ve cihazları kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.10. Üye, hiçbir bedel talep etmeksizin, Crossfit Boran tarafından tanıtım, reklam amacı ile ve internet ortamında ve sair mecralarda kullanılmak üzere kendisinin çekilen görüntüsünün/videosunun kullanılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Üye, antrenman alanında ve/veya alan ile sınırlı olmaksızın Crossfit Boran’ın hizmetini sunması esnasında, kavga edemez, kaba-argo konuşamaz, şiddet uygulayamaz, dolaylı dahi olsa şiddet içerikli herhangi bir eylemin içerisinde olamaz. Böyle bir davranışta bulunan Üye’nin üyeliği, herhangi bir sebep göstermeksizin derhal feshedilebilir.

4.12. İklim koşullarındaki ani değişiklikler, yangın, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal, büyük toplumsal hareketler, terör, askeri,sivil darbe ya da darbe kalkışması, hükümetin, resmi kurumların, belediyenin ya da mülk sahibinin müdahalesi, kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik koşulları ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde Crossfit Boran, mücbir sebep ortadan kalkana kadar hizmetini erteleme hakkına sahiptir.

 

5. SEANSLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

5.1. Üye, salon kullanımı için mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırması gerektiğini kabul eder.

5.2. Üye, bireysel antrenman programları için ‘Open Gym’ olarak berlitilen grup saatleri tercih etmelidir. WOD olarak belirtilen grup seansları esnasında alanda bireysel antrenman yapmak yasaktır.

5.3. Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

5.4. Üye, denge gibi fiziksel kabiliyeti etkileyebilecek alkol veya ilaçların (reçeteli ilaçlar dahil) etkisi altında Spor alanına gelmemeli ve derslere/seanslara katılmamalıdır.

5.5. Crossfit Boran, eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Crossfit Boran, herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında Üye’ye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir.

5.6. Sağlık ile ilgili bir problemi olan ve/veya olduğunu hisseden Üye, ders ve/veya seansa başlamadan önce eğitmen ile görüşmelidir.

5.7. Eğitmen, diğer Üyeleri rahatsız eden herhangi bir Üye’yi spor alanından çıkartabilir.

5.8. Ders ve/veya seans sırasında kullanılan ekipmanların bittikten sonra Üye tarafından tekrar yerine konulması gerekir.

5.9. Crossfit Boran, ders ve/veya seanstan önce yapacağı bir bildirim veya duyuru ile gün ve program/ders değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 

6. ANTRENMAN ALANI KULLANIM KOŞULLARI

6.1. Üye, Crossfit Boran’in, alan içinde veya yakınında kaybolan, çalınan veya hasar gören eşyalardan dolayı sorumluluk veya yükümlük altında olmayacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Üye, ayakkabılarını ve kişisel eşyalarını soyunma odalarındaki dolaplarda bırakmalıdır. Antrenman çalışma alanları içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi veya bırakılması yasaktır. Bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Crossfit Boran sorumlu tutulamaz.

6.3. Üye, antrenman alanında kullanım için temiz spor ayakkabı getirmelidir.

6.4. Antrenman alanında ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle ya da uyuşturucu madde ile veya etkisi altında girilmesi kesinlikle yasaktır.

6.5. Antrenman alanı içerisinde ve etrafında sigara, alkol veya uyuşturucu kullanılması kesinlikle yasaktır.

6.6. Antrenman çalışma alanlarında cep telefonu ile yüksek sesle konuşmak yasaktır.

 

7. SOYUNMA ODASI KULLANIM KOŞULLARI

7.1. Üye, soyunma odalarının ve özel kullanım alanlarının mahremiyeti gereği Crossfit Boran’ın bu alanlarda kamera bulunduramayacak olması nedeniyle, mezkur alanlarda değerli ve özel eşya bırakılmamasından, bu alanlarda bırakılan değerli ve özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. Üye’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Crossfit Boran sorumlu tutulamaz.

7.2. Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üye’nin tek dolap kullanım hakkı vardır. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır.

7.3. Üye, soyunma odasını kullanırken, Crossfit Boran’dan yazılı olarak izin almadıkça herhangi bir araç-gereçle, sesli ve/veya sessiz görüntü ve/veya kayıt alamaz.

7.4. Üye, soyunma odasını kullanırken diğer Üye’lere karşı özen ve saygı göstermekle; diğer Üye’leri rahatsız etmemekle yükümlüdür.

 

8. REZERVASYON KURALLARI

8.1. Üye, hizmetler için yapacağı rezervasyonları, iptalleri ve/veya değişiklikleri, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde yer alan ve Site’de yayımlanan İptal ve Değişiklik Politikası’na uygun olarak gerçekleştirmelidir. Hizmetler için rezervasyon iptal ve/veya değişiklik konusunda desteğe ihtiyacı olursa, Crossfit Boran’ın çalışma saatleri içerisinde, Crossfit Boran yetkilileri ile irtibat kurarak destek alabilir.

8.2. Rezervasyon öncesi tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.

 

9. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ

Üye, işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, Crossfit Boran’a bildirmiş olduğu SMS, e-posta ve/veya arama ile sınırlı olmaksızın her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin üçüncü kişiler aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin üçüncü kişilerin ile paylaşılmasına onay verdiğini, Crossfit Boran tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmesi durumunda Crossfit Boran’a uygun bir bildirim yapmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderim işlemini iptal edebileceği hususunda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

10. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

10.1. İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

10.2. İşbu Sözleşme’de düzenlenen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak sorumlu olup Şirket, Üye’nin bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde, her türlü tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi haklı nedenle derhal feshedebilir.

 

11. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu sözleşmenin tüm ekleri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden ya da hükümlerinden biri ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılındığında ya da geçersiz kaldığında, bu durum Sözleşme’nin ifasını imkânsız kılmadığı takdirde, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Taraflar için geçerliliğini yitirmesine neden olmayacaktır.

 

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Crossfit Boran ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) ve işbu Sözleşme HMK 193. madde anlamında kesin delil teşkil edecektir.

 

13. TEBLİGAT

Üye, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Crossfit Boran tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın doğuracağı bütün hukuki sonuçları doğuracağını, belirtilen e-posta adresinde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliği 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak bildirilmekle yükümlü olduğunu bildiğini, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Crossfit Boran’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Crossfit Boran’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasındaki herhangi bir ihtilaf işbu çerçeve anlaşmadaki ana şartlar ve iyi niyet prensiplerine göre çözümlenecektir. Taraflar bu şekilde çözüme ulaşamadıkları takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemesi münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

 

İşbu Sözleşme 14 (ondört) madde ve 5 (beş) sayfa olarak tanzim edilmiş, Üye’nin üyelik formunu doldurarak bu Sözleşme’yi onaylaması ve Crossfit Boran’ın üyeliğe kabulü ile yürürlüğe girmiştir.

 

Close
Gerçek Antrenman Sistemi ile Tanış!
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Çarşamba - Cuma:
07:00 - 22:00

Salı - Perşembe:
11:00 - 22:00

Cumartesi:
11:00 - 16:00

Pazar Kapalıyız
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
BORAN